بسته خدماتی

بسته خدماتی سپیدار سیستم برای مدیریت یکپارچه فرآیندهای شرکت ها،کسب و کارهای خدماتی طراحی و آماده شده است. و با استفاده از گزارشات کاربردی و ساده تصویر کاملی از عملیات تجاری شرکت برای مدیریت ترسیم نماید.

سیستم های بسته خدماتی سپیدار

بسته خدماتی

بسته خدماتی سپیدار ویژه شرکت ها و موسساتی است که در حوزه خدمات فعالیت می کنند. مهمترین خواسته این شرکت ها مدیریت درست و کار آمد هزینه ها و درآمد هاست . داشتن گزارشات دقیق و درست از فهرست خدمات ارائه شده نیز یکی از چالش ها و خواسته های این نوع از کسب و کارهاست که بسته خدماتی سپیدار به خوبی این خواسته ها را پاسخ می دهد.

این بسته شامل سیستم های زیر می باشد :

امکانات بسته خدماتی سپیدار سیستم

چرا بسته خدماتی سپیدار سیستم؟